<%par=7 %>
ספר הילדים של יונה טפר "פלא זרע עץ"
תורגם לקוריאנית  
 
ספר הילדים של יונה טפר "מרוטי
תורגם לערבית"
 

ספריה של יונה לבני הנעורים: "דוד חצי-חצי" ו"מתי אתה חוזר" תורגמו לגרמנית
 


 
ספר הפעוטות של יונה "יעל מציצה לרחוב" בעטיפה קשיחה תורגם לאנגלית
   
     
 
ספר הילדים של יונה "לא תשיג אותי" תורגם לערבית